OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Sekce 1: Zásady ochrany osobních údajů

Těší nás vaše návštěva a váš zájem o naši společnost. Ochranu a zabezpečení osobních údajů, které nám svěříte, bereme vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich webových stránek a využívání naší nabídky cítili bezpečně a pohodlně. Je pro nás důležité, abyste věděli, jaké osobní údaje shromažďujeme při využívání našich nabídek a služeb a jak je následně zpracováváme.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Sekce 2: Zpracování osobních údajů

Návštěva naší webové stránky

Zaznamenáváme a ukládáme IP adresu přidělenou vašemu počítači, abychom mohli do vašeho počítače přenést obsah zobrazený na naší webové stránce (např. texty, obrázky a soubory ke stažení atd.) (viz čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Kromě toho tyto údaje zpracováváme za účelem odhalování a sledování zneužití. V tomto ohledu je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem při zpracování údajů je zajištění řádného fungování naší webové stránky a transakcí prováděných jejím prostřednictvím. Pokud zpracováváme vaše údaje za účelem poskytování funkcí naší webové stránky, jak je uvedeno výše, jste smluvně zavázáni nám tyto údaje poskytnout. Při přístupu na tuto webovou stránku se do souboru protokolu ukládají následující údaje.

anonymizovaná IP adresa (anonymizace se provádí odstraněním alespoň 3 číslic IP adresy).

Datum a čas přístupu

zobrazená stránka nebo název zpřístupněného souboru

Zpráva o tom, zda byl přístup na stránku nebo načtení souboru úspěšné.

objem přenášených dat

používaný webový prohlížeč a operační systém

Soubor protokolu se automaticky odstraní po 30 dnech.

Jiné účely

Osobní údaje zpracováváme také tehdy, pokud nám je poskytnete z vlastní vůle, například v souvislosti s poptávkou nebo rezervací nebo při objednávání informačních materiálů. V tomto ohledu je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Údaje, které zpracováváme, zahrnují údaje o zákaznících, zaměstnancích a dodavatelích, pokud je to nezbytné pro účely uvedené v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud zpracováváme vaše údaje, jak je uvedeno výše, za účelem přijetí a zpracování vaší poptávky, rezervace nebo objednávky (newsletteru), jste smluvně zavázáni nám tyto údaje poskytnout. Bez těchto údajů nemůžeme příslušné zpracování provést. Udělíte-li souhlas se zpracováním osobních údajů (viz čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), tento souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu před jeho odvoláním. Po uplatnění práva na odvolání budou vaše údaje okamžitě vymazány, nebude-li to v rozporu se zákonnými lhůtami.

Kontaktní formulář

Můžete nás kontaktovat přímo prostřednictvím kontaktního formuláře. Informace, které nám poskytnete, zpracováváme výhradně za účelem vyřízení vašeho konkrétního dotazu. Údaje o adrese jsou zapotřebí pro případné nezbytné přiřazení k místní specializované prodejně.

Žádosti o místo

Na naší kariérní stránce naleznete volná místa, o která se můžete ucházet poštou nebo e-mailem. Vaše údaje uchováváme po dobu hodnocení vaší žádosti. Pokud vaší žádosti nevyhovíme nebo ji stáhnete, vaše údaje uvedené v žádosti budou vymazány maximálně po 6 měsících, nebudete-li výslovně souhlasit s delším uchováváním. Pokud vaší žádosti vyhovíme, budou údaje, které nám poskytnete, nadále zpracovávány v souvislosti s vaším budoucím zaměstnáním v naší společnosti. V tomto ohledu je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a f) GDPR a § 26 BDSG.
Pokud nám požadované osobní údaje neposkytnete, nebude to mít pro vás žádné negativní důsledky. Na neúplné nebo nepřesně vyplněné žádosti však nebudeme brát žádný zřetel. Bez poskytnutí osobních údajů bohužel nelze žádost o místo zpracovat, a proto bude vymazána.

Předání údajů třetím osobám

Vaše údaje neprodáváme třetím stranám, ani je nijak jinak obchodně nevyužíváme. Vaše osobní údaje budou kromě toho předány orgánům činným v trestním řízení a případně poškozeným třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, pokud to bude nutné k objasnění nezákonného využívání našich služeb nebo k soudnímu stíhání. K tomu však dojde pouze v případě, budou-li existovat důkazy o takovém nezákonném využívání či zneužívání. K předání může dojít také v případě, že slouží k prosazení podmínek používání nebo jiných dohod. Ze zákona jsme navíc povinni na požádání poskytnout informace některým veřejným orgánům. Jedná se o orgány činné v trestním řízení, orgány, které stíhají správní delikty podléhající pokutám, a finanční úřady. Tyto údaje předáváme na základě našeho oprávněného zájmu na boji proti zneužívání, stíhání trestných činů a zajišťování, uplatňování a vymáhání nároků, pokud nad nimi nepřevažují vaše práva a zájmy na ochraně vašich osobních údajů, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Plánovaný přenos údajů do třetích zemí

Předání do třetích zemí se v současné době neplánuje, jinak by vznikly příslušné právní požadavky. V souladu s právními požadavky budete informováni zejména o příslušných příjemcích nebo kategoriích příjemců.

Bezpečnost

Abychom vámi poskytnuté údaje ochránili před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob, používáme technická a organizační bezpečnostní opatření. To platí i v případě využívání externích služeb. Účinnost našich bezpečnostních opatření průběžně kontrolujeme a opatření neustále zdokonalujeme v souladu s technologickým vývojem. Zadávané osobní údaje jsou vždy přenášeny v zašifrované podobě.

Soubory „cookie“

Aby pro vás byly naše webové stránky uživatelsky přívětivé a optimálně se přizpůsobily vašim potřebám, používáme v některých sekcích soubory „cookie“. Soubor „cookie“ je malý soubor, který se při návštěvě webové stránky ukládá do vašeho počítače. Pokud navštívíte webovou stránku znovu pomocí stejného koncového zařízení, soubor „cookie“ například označí, že se jedná o opakovanou návštěvu. Soubory „cookie“ nám navíc pomáhají analyzovat používání naší webové stránky. Soubor „cookie“ neobsahuje žádné osobní údaje, není vhodný k vaší identifikaci na webových stránkách třetích stran, včetně webových stránek poskytovatelů analytických služeb. Používáme tyto druhy souborů „cookie“:

Základní/nezbytné soubory „cookie“:

Tyto soubory „cookie“ jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Jedná se například o přidělování anonymních ID relací pro sdružování několika dotazů na jeden webový server nebo bezchybné fungování přihlašování a objednávek. Tato webová stránka používá soubory „cookie“ „fe_typo_user“, „dp_cookieconsent_status“ a „cookieconsent_status“, které jsou nezbytné pro funkční provoz a uložení souhlasu s používáním souborů „cookie“.

Funkční soubory „cookie“:

Tyto soubory „cookie“ nám pomáhají ukládat vámi zvolená nastavení nebo podporovat další funkce při procházení naší webové stránky. Můžeme si tak například zapamatovat vaše upřednostňovaná nastavení pro vaši příští návštěvu nebo uložit vaše přihlašovací údaje pro určité sekce naší webové stránky.

Výkonnostní/statistické soubory „cookie“:

Tyto soubory „cookie“ shromažďují informace o tom, jak používáte naši webovou stránku (např. použitý internetový prohlížeč, počet návštěv, zobrazené stránky nebo čas strávený na webových stránkách). Tyto soubory „cookie“ neukládají žádné informace, které by umožnily osobní identifikaci návštěvníka. Informace shromážděné pomocí těchto souborů „cookie“ jsou agregované, a tudíž anonymní. Svůj souhlas nebo odmítnutí používání souborů „cookie“ – také pro sledování webu – můžete vyjádřit prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče.

Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, abyste přijímání souborů „cookie“ v zásadě odmítali nebo abyste byli o uložení souboru „cookie“ předem informováni. V případě odmítnutí však může dojít ke zhoršení funkčnosti webových stránek (např. při zadávání objednávek). Váš prohlížeč nabízí také funkci pro odstranění souborů „cookie“ (např. prostřednictvím funkce Vymazat data prohlížeče). Další informace naleznete v návodu k obsluze nebo zpravidla v nastavení vašeho internetového prohlížeče.

Google MAPS

Tato webová stránka používá k zobrazení interaktivní mapy rozhraní Google Maps API, což je mapová služba poskytovaná společností Google Inc („Google“). Při používání Google Maps mohou být informace o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) přenášeny společností Google na servery ve Spojených státech, kde se ukládají. Společnost Google může informace získané prostřednictvím služby Maps předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude za žádných okolností spojovat vaši IP adresu s jinými údaji, které má k dispozici. Přesto může být technicky možné, že by společnost Google na základě získaných údajů mohla identifikovat alespoň jednotlivé uživatele. Společnost Google by mohla zpracovávat osobní údaje a osobní profily uživatelů webové stránky pro jiné účely, na které nemáme a nemůžeme mít žádný vliv. Tento fakt a skutečnost, že jsou údaje předávány do USA, jsou problematické z důvodů ochrany osobních údajů. Službu Google Maps můžete jednoduše deaktivovat, a zabránit tak předávání údajů společnosti Google: Za tímto účelem musíte ve svém prohlížeči deaktivovat funkci JavaScript. Upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci používat zobrazení mapy. Používáním této webové stránky a nedeaktivováním funkce JavaScript výslovně prohlašujete, že jste si vědomi problematiky ochrany osobních údajů a že souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás společnost Google shromažďuje, způsobem a za účelem popsaným výše. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v našem oprávněném zájmu, abychom vám usnadnili navigaci do prodejny ve vaší blízkosti.

Sledování pomocí webové analytiky Matomo

Naše webová stránka používá službu webové analýzy MATOMO (www.matomo.org), kterou poskytuje společnost InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland. Na základě našeho oprávněného zájmu ji používáme ke statistické analýze chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Údaje jsou shromažďovány a uchovávány.

Sledování lze nastavit pomocí ikony otisku prstu v pravém dolním rohu webové stránky. Sledování probíhá až po vašem aktivním souhlasu.

Reklama, e-mailová reklama/newsletter (používá se pouze pro konkrétní webové stránky)

Prostřednictvím našeho newsletteru vás informujeme o našich aktuálních nabídkách, novinkách a výrobcích. Chcete-li od nás dostávat newsletter, potřebujeme od vás platnou e-mailovou adresu. Při přihlášení k odběru newsletteru shromažďujeme údaje, které zadáte do zadávací masky. Abychom vás mohli oslovit osobně, žádáme vás o uvedení titulu a jména. Můžete samozřejmě použít i pseudonym. Tyto údaje se používají pouze pro zasílání newsletteru. Kromě těchto údajů ukládáme také datum přihlášení. Tento záznam slouží výhradně jako důkaz pro případ, že by třetí strana zneužila vaši e-mailovou adresu a bez vašeho vědomí si objednala newsletter pod vaší e-mailovou adresou. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho dobrovolného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za účelem personalizované reklamy. Zrušení/odvolání: Souhlas s jakýmkoliv dalším používáním vašich údajů pro reklamní a marketingové účely můžete samozřejmě kdykoliv odvolat – i když je přípustné bez vašeho souhlasu (např. poštovní reklama) – a to pouhým oznámením.

Rozesílání našich newsletterů zajišťuje poskytovatel technických služeb Emarsys eMarketing Systems GmbH, Märzstrasse 1, A-1150 Vídeň („Emarsys“), se kterým jsme uzavřeli smlouvu o zpracování žádostí a kterému předáváme údaje, které poskytnete při přihlášení k odběru newsletteru. Toto předání probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a slouží našemu oprávněnému zájmu na používání bezpečného a uživatelsky přívětivého systému pro zasílání newsletterů. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Emarsys naleznete na adrese www.emarsys.com.

Aplikace

Služby lze využívat prostřednictvím koncových zařízení, jako jsou například chytré telefony nebo iPady s operačním systémem iOS. V některých případech se obsah načítá z jiných zdrojů (především z důvodu aktuálnosti dat, např. mapových podkladů od poskytovatelů mapových služeb). Funkce se obvykle provádějí na koncovém zařízení. Pokud funkce vyvoláváme na našich serverech (např. z výkonnostních důvodů), tato data po přenosu výsledků odstraňujeme. Osobní údaje přitom zpracováváme pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro účely aplikace nebo pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Údaje nejsou předávány třetím stranám. Vyhrazujeme si právo provádět statistickou analýzu souborů anonymizovaných dat. Pro lokalizační služby (např. zjištění vaší polohy) se používají geografické údaje. Tyto geografické údaje nespojujeme s vašimi osobními údaji, ale používáme je pouze pro účely lokalizace v rámci vámi vyvolané aplikace nebo dílčí funkce aplikace. Zpracování vašich osobních údajů se v tomto případě provádí výhradně za účelem zjednodušení navigace v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Po lokalizaci tyto geografické údaje odstraňujeme. V závislosti na vašem koncovém zařízení můžete také zpravidla vypnout možnost sledování (viz informace poskytnuté výrobcem vašeho koncového zařízení). Poté však již nelze používat lokalizační funkci aplikace. Údaje se ukládají také do vašeho koncového zařízení; osobní údaje se vždy ukládají v zašifrované podobě, některé údaje se ukládají také v nezašifrované podobě (např. nastavení konkrétních vypínačů našich aplikací). V případě ztráty vašeho koncového zařízení nelze vyloučit zneužití třetími stranami. Doporučujeme proto používat opatření proti zneužití specifická pro dané zařízení (šifrování, uživatelský zámek atd.). Řiďte se informacemi poskytnutými výrobcem vašeho koncového zařízení. I v případě předání koncového zařízení, např. při prodeji, byste měli využít možnosti odstranění osobních údajů z vašeho koncového zařízení.

Sekce 3: Integrace zásuvných modulů sociálních sítí

Facebook

Naše webová stránka používá sociální zásuvné moduly (dále jen „zásuvné moduly“) sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“). Zásuvné moduly jsou rozpoznatelné podle jednoho z log Facebooku (bílé „f“ na modré dlaždici nebo znak „palec nahoru“) nebo jsou označeny dodatkem „Facebook Social Plugin“. Seznam a vzhled zásuvných modulů pro sociální síť Facebook si můžete prohlédnout zde: developers.facebook.com/docs/plugins/. Po zobrazení stránky našeho webu, která takový zásuvný modul obsahuje, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Facebooku. Obsah zásuvného modulu je společností Facebook přenášen přímo do vašeho prohlížeče, který jej následně integruje do webové stránky. Nemáme tedy žádný vliv na rozsah údajů, které Facebook pomocí tohoto zásuvného modulu shromažďuje, a proto vás informujeme dle úrovně našich znalostí, že při integraci zásuvných modulů získává Facebook informace o tom, že jste navštívili příslušnou stránku našeho webu. Pokud jste přihlášeni na Facebooku, Facebook může přiřadit návštěvu k vašemu účtu na Facebooku. Pokud interagujete se zásuvnými moduly, například kliknutím na tlačítko To se mi líbí nebo odesláním komentáře, jsou příslušné informace přeneseny přímo z vašeho prohlížeče na Facebook, kde jsou uloženy. Nemáte-li účet na Facebooku, stále existuje možnost, že Facebook zjistí a uloží vaši IP adresu. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i vaše práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: www.facebook.com/policy.php. Pokud máte účet na Facebooku a nechcete, aby Facebook shromažďoval vaše údaje prostřednictvím naší webové stránky a propojoval je s vašimi členskými údaji uloženými na Facebooku, musíte se před návštěvou naší webové stránky z Facebooku odhlásit. Sociální zásuvné moduly Facebooku lze také zablokovat pomocí doplňků pro váš prohlížeč, například pomocí „Facebook Blocker“.

Facebook Pixel

Facebook používá remarketingovou funkci „Facebook Pixel“, službu společnosti Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Tato funkce slouží k zobrazování zájmově orientovaných reklam („Facebook Ads“) návštěvníkům webové stránky při jejich návštěvě sociální sítě Facebook. Za tímto účelem byla na této webové stránce implementována značka pro remarketing společnosti Facebook. Prostřednictvím této značky se při návštěvě webové stránky naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. Přitom se na server Facebooku přenáší informace o vaší návštěvě této webové stránky a Facebook tyto informace přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. www.facebook.com/business/help/742478679120153.

Propojení s Facebookem

Prostřednictvím grafického loga odkazujeme na sociální síť Facebook, kterou provozuje společnost Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Po kliknutí na grafické logo naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Facebook. V tomto okamžiku získává společnost Facebook informaci o vašem příchodu z naší webové stránky. Pokud jste v danou chvíli přihlášeni na Facebooku, Facebook může přiřadit návštěvu k vašemu účtu na Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku nebo jste se před návštěvou naší webové stránky z Facebooku odhlásili, stále existuje možnost, že Facebook zjistí a uloží vaši IP adresu. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i vaše práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: www.facebook.com/policy.php. Pokud máte účet na Facebooku a nechcete, aby Facebook shromažďoval vaše údaje prostřednictvím naší webové stránky a propojoval je s vašimi členskými údaji uloženými na Facebooku, musíte se před návštěvou naší webové stránky z Facebooku odhlásit. Propojení se společností Facebook se vytváří za účelem reklamy a zakládá se na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Twitter

Tato stránka používá zásuvný modul sociální sítě Twitter, kterou provozuje společnost Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600 San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Zásuvný modul se aktivuje kliknutím na tlačítko „Twittern“. Pokud je toto tlačítko aktivní, tzn. místo zástupné grafiky je vidět původní tlačítko Twitter, prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Twitter. Obsah zásuvného modulu je společností Twitter přenášen přímo do vašeho prohlížeče, který jej následně integruje do webové stránky. Integrací zásuvného modulu získává Twitter informace o tom, že jste navštívili příslušnou stránku našeho webu. Pokud jste v danou chvíli přihlášeni na Twitter, Twitter může přiřadit návštěvu k vašemu účtu na Twitteru. Pokud interagujete se zásuvným modulem, například kliknutím na tlačítko „Twittern“, jsou příslušné informace přeneseny přímo z vašeho prohlížeče na Twitter, kde jsou uloženy. Pokud nemáte účet na Twitteru nebo jste se před návštěvou naší webové stránky z Twitteru odhlásili, stále existuje možnost, že Twitter zjistí a uloží vaši IP adresu. Další informace o shromažďování a používání údajů společností Twitter, vašich právech a možnostech ochrany soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter. Společnost Twitter zpracovává vaše osobní údaje za účelem reklamy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud nechcete, aby o vás Twitter shromažďoval údaje prostřednictvím naší webové stránky a propojoval je s vašimi údaji uloženými na Twitteru, jednoduše neaktivujte příslušné tlačítko.

YouTube

Do naší webové stránky jsme integrovali videa kanálu YouTube. YouTube provozuje společnost YouTube LLC se sídlem na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube zastupuje společnost Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Na některých našich stránkách používáme zásuvný modul kanálu YouTube. Při přístupu na naše webové stránky, které obsahují takový zásuvný modul, se naváže spojení se servery YouTube a zásuvný modul se zobrazí. Webové stránky, které navštívíte, budou přenášeny na server YouTube. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem reklamy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud se na YouTube přihlásíte jako člen, YouTube tyto informace a činnosti (např. kliknutí na tlačítko Start) přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Tomuto přiřazení zabráníte tak, že se před používáním našich webových stránek odhlásíte ze svého uživatelského účtu na YouTube a dalších uživatelských účtů společností YouTube LLC a Google Inc. a vymažete příslušné soubory „cookie“. Další informace o ochraně osobních údajů společností YouTube naleznete na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

OpenStreetMap

Na naší webové stránce používáme mapy služby „OpenStreetMap“ (https://www.openstreetmap.de), které jsou nabízeny na základě licence Open Data Commons Open Database Licence (ODbL) organizací OpenStreetMap Foundation (OSMF). Zásady ochrany osobních údajů nadace OpenStreetMap Foundation naleznete zde: wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy. Podle našich znalostí používá OpenStreetMap údaje uživatelů výhradně pro účely zobrazování mapových funkcí a dočasného ukládání vybraných nastavení. Při zobrazení map však může dojít k předání IP adresy a údajů o poloze uživatele společnosti OpenStreetMap, přesto nejsou shromažďovány bez souhlasu uživatele. Tento souhlas je zpravidla udělen v rámci nastavování mobilního zařízení uživatele. Shromážděné údaje mohou být zpracovávány v USA.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby OpenStreetMap.

XING

Na naší webové stránce se používá „tlačítko pro sdílení XING“. Při návštěvě této webové stránky naváže prohlížeč uživatele na krátkou dobu spojení se servery společnosti XING AG („XING“), pomocí kterých jsou poskytovány funkce „tlačítka pro sdílení XING“ (zejména výpočet/zobrazení hodnoty počítadla). Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem reklamy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Společnost XING neukládá žádné osobní údaje uživatele o zobrazení této nabídky. XING zejména neukládá žádné IP adresy. V souvislosti s „tlačítkem pro sdílení XING“ rovněž nedochází k vyhodnocování chování uživatele prostřednictvím souborů „cookie. Uživatelé mají přístup k aktuálním informacím o ochraně údajů v souvislosti s používáním „tlačítka pro sdílení XING“ a doplňujícím informacím na této webové stránce: www.xing.com/app/share.

LinkedIn

Naše webová stránka využívá komponenty sítě LinkedIn. LinkedIn je služba společnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Při každé návštěvě naší webové stránky, která obsahuje takovou komponentu, tato komponenta způsobí, že vámi používaný prohlížeč stáhne odpovídající zobrazení komponenty ze stránek LinkedIn. Prostřednictvím tohoto procesu získává LinkedIn informace o tom, která stránka našeho webu je právě navštěvována. Pokud kliknete na tlačítko LinkedIn „Doporučit“ během přihlášení do svého účtu LinkedIn, můžete propojit obsah našich stránek se svým profilem na LinkedInu. To umožňuje společnosti LinkedIn propojit návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem LinkedIn. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem reklamy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na shromažďování, rozsah a obsah předávaných údajů společností LinkedIn nemáme žádný vliv. Podrobné informace o shromažďování údajů společností LinkedIn, jakož i o vašich právech a možnostech nastavení naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn. Tyto informace naleznete na adrese www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

OneSignal

Pro rozesílání push notifikací využíváme služby společnosti OneSignal, 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054 (dále jen „OneSignal“), pokud jste jejich příjem povolili. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě vámi dobrovolně uděleného souhlasu na právním základě dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud jste aktivovali zasílání push notifikací, společnost OneSignal obdrží při spuštění aplikace informace o nainstalované aplikaci a jejím používání, dočasném jedinečném identifikátoru zařízení (např. IDFA a Android ID), aktuální poloze ve spojení s dočasným jedinečným identifikátorem zařízení; vaší e-mailové adrese, vaší IP adrese, typu vašeho zařízení, typu a verzi operačního systému, vašem mobilním operátorovi, vašem jazykovém nastavení, časovém pásmu a nastavení sítě (např. WiFi). Zásady ochrany osobních údajů společnosti OneSignal a další informace naleznete na adrese: onesignal.com/privacy_policy.

Instagram

Na naší webové stránce používáme tak zvané sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly“) společnosti Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Po návštěvě stránky našeho webu, která takový zásuvný modul obsahuje, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Instagram. Obsah zásuvného modulu je společností Instagram přenášen přímo do vašeho prohlížeče, který jej následně integruje do stránky. Prostřednictvím této integrace získává Instagram informaci, že váš prohlížeč zobrazil příslušnou stránku našeho webu, a to i v případě, že nemáte na Instagramu profil nebo nejste na Instagramu právě přihlášeni. Tyto informace (včetně IP adresy) jsou vaším prohlížečem přenášeny přímo na server Instagramu v USA, kde jsou uloženy. Pokud jste přihlášeni na Instagramu, může Instagram vaši návštěvu naší webové stránky přímo přiřadit k vašemu účtu na Instagramu. Pokud budete interagovat se zásuvnými moduly, například kliknutím na tlačítko „Instagram“, budou tyto informace rovněž přenášeny přímo na server Instagramu, kde budou uloženy. Tyto informace budou také zveřejněny na vašem účtu Instagram, kde se budou zobrazovat vašim kontaktům. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem reklamy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Instagram, jakož i vaše práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: help.instagram.com/155833707900388/ Pokud nechcete, aby společnost Instagram přímo přiřazovala údaje shromážděné prostřednictvím naší webové stránky k vašemu účtu na Instagramu, musíte se před návštěvou naší webové stránky z Instagramu odhlásit. Načítání zásuvných modulů Instagramu můžete také zcela zakázat pomocí doplňků pro váš prohlížeč.

Propojení s INSTAGRAMEM

Prostřednictvím grafického loga odkazujeme na sociální síť Instagram, kterou provozuje společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram“). Po kliknutí na grafické logo naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Instagram. V tomto okamžiku získává společnost Instagram informaci o vašem příchodu z naší webové stránky. Pokud jste v danou chvíli přihlášeni na Instagramu, Instagram může přiřadit návštěvu k vašemu účtu na Instagramu. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem reklamy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud nemáte účet na Instagramu nebo jste se před návštěvou naší webové stránky z Instagramu odhlásili, stále existuje možnost, že Instagram zjistí a uloží vaši IP adresu. Další informace o shromažďování a používání údajů společností Instagram, vašich právech a možnostech ochrany soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram na adrese instagram.com/about/legal/privacy/.

Účast v soutěži

Účastí v některé z našich soutěží účastníci souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté v rámci soutěže budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány společností SAGAFLOR AG pouze po dobu trvání soutěže a za účelem zpracování výher (určení výherců, kontaktování a zaslání nebo předání výher). Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho dobrovolného souhlasu na právním základě dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Údaje budou následně vymazány. Souhlas lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů

Naše webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Upozorňujeme, že tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na tuto webovou stránku. Nemáme žádný vliv a nekontrolujeme, zda jiní poskytovatelé dodržují platné předpisy o ochraně osobních údajů.

Ochrana nezletilých osob

Děti a osoby mladší 18 let by nám neměly poskytovat žádné osobní údaje bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. Osobní údaje od dětí nevyžadujeme, neshromažďujeme je a ani je nepředáváme třetím stranám.

Standardní lhůty pro odstraňování údajů

Zákonodárce stanovil různé lhůty a povinnosti uchovávání údajů. Po uplynutí těchto lhůt budou příslušné údaje vymazány. Pokud tím nebudou údaje dotčeny, budou vymazány nebo anonymizovány, pokud již nebudou platit účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud tyto zásady ochrany osobních údajů neobsahují jiná, odlišná ustanovení týkající se uchovávání údajů, budou námi shromážděné údaje uchovávány po dobu nezbytnou pro výše uvedené účely, pro které byly shromážděny.

Další použití údajů a jejich vymazání

Další zpracování nebo použití vašich osobních údajů se zpravidla provádí pouze tehdy, pokud je to povoleno ze zákona nebo pokud se zpracováním nebo použitím údajů budete souhlasit. V případě dalšího zpracování pro jiné účely, než pro které byly údaje původně shromážděny, vás budeme před dalším zpracováním o těchto dalších účelech informovat a poskytneme vám další příslušné informace.

Odhalování a sledování zneužití

Informace pro odhalování a sledování zneužití, zejména o vaší IP adrese, uchováváme po dobu maximálně 7 dní. V tomto ohledu je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem pro uchovávání údajů po dobu 7 dnů je zajištění řádného fungování naší webové stránky a transakcí prováděných jejím prostřednictvím, jakož i možnost obrany proti kybernetickým útokům apod. Anonymní informace o používání můžeme použít k přizpůsobení naší webové stránky vašim potřebám.

Sekce 4 :Práva týkající se zpracování osobních údajů

Právo na přístup k informacím

Máte právo od nás kdykoli na vyžádání obdržet informace o vašich osobních údajích, které o vás zpracováváme, a to v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR. Tuto žádost můžete zaslat poštou nebo e-mailem na adresy uvedené v tiráži.

Právo na opravu nesprávných údajů

Máte právo požadovat, abychom neprodleně opravili vaše osobní údaje, pokud by byly nesprávné (čl. 16 GDPR). Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na adresách uvedených v tiráži.

Právo na vymazaní

Máte právo na okamžité vymazání („právo být zapomenut“) osobních údajů, které se vás týkají, pokud existují právní důvody podle článku 17 GDPR. Jedná se například o případy, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly původně zpracovávány, nebo odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování; subjekt údajů vznese námitku proti zpracování (a neexistují žádné naléhavé důvody pro zpracování – to neplatí pro námitky proti přímému marketingu). Pro uplatnění tohoto práva se obraťte na kontaktní adresy uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování v případě splnění podmínek a v souladu s čl. 18 GDPR. Omezení zpracování může být tedy požadováno zejména v případě, že je zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítá vymazání osobních údajů a namísto toho požaduje omezení používání osobních údajů nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, pokud ještě nebylo rozhodnuto, zda naše oprávněné důvody převažují nad jeho oprávněnými důvody. Pro uplatnění tohoto práva se obraťte na kontaktní adresy uvedené v tiráži.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Máte právo obdržet údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci, například jinému poskytovateli služeb. Předpokladem je, že se zpracování zakládá na souhlasu nebo na smlouvě a provádí se pomocí automatizovaných procesů. Pro uplatnění tohoto práva se obraťte na kontaktní adresy uvedené v tiráži.

Právo vznést námitku

Z důvodů, které se týkají vaší konkrétní situace, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, prováděnému mimo jiné na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, v souladu s čl. 21 GDPR. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pro uplatnění tohoto práva se obraťte na kontaktní adresy uvedené v tiráži.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že je námi prováděné zpracování vašich osobních údajů nezákonné, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Aktuální kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů ve spolkových zemích naleznete na následujícím odkazu: Adresy dozorových úřadů

Sekce 5: Naše online přítomnost na sociálních sítích

Naše online přítomnost na sociálních sítích a platformách slouží k tomu, abychom komunikovali s aktivními uživateli a informovali je o našem portfoliu služeb. Za tímto účelem využíváme technické platformy a služby nabízené provozovateli. Na sociálních sítích a jiných externích platformách platí vlastní ustanovení příslušných provozovatelů o ochraně údajů, i když na nich šíříme informace a máme tam svoje zastoupení. Upozorňujeme, že zde nabízené služby sociálních sítí a platforem a jejich funkce využíváte na vlastní odpovědnost. To platí obzvláště pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení atd.). Údaje, které jsou o vás v této souvislosti shromažďovány, budou zpracovány provozovateli platformy a v případě potřeby budou předány do zemí mimo Evropskou unii. Informace, jaké provozovatelé získávají, a způsob jejich použití je obecně popsán v příslušných zásadách ochrany osobních údajů. Na jednotlivých platformách naleznete také informace o možnostech kontaktování provozovatele a nastavení reklam.

Facebook: www.facebook.com/about/privacy
Twitter: twitter.com/privacy
Xing: www.xing.com/privacy
YouTube: www.youtube.com/t/privacy_at_youtube
Tumblr: www.tumblr.com/privacy
LinkedIn: www.linkedin.com/static

Způsob, jakým provozovatelé sociálních sítí využívají údaje z návštěvy příslušných stránek pro své vlastní účely, do jaké míry jsou aktivity na stránkách přiřazovány jednotlivým uživatelům, jak dlouho jsou tyto údaje uchovávány a zda jsou údaje z návštěvy příslušné stránky předávány třetím stranám, není provozovateli přesvědčivě a jasně uvedeno a není nám známo.

1. Facebook

Facebook Insights
Při návštěvě naší stránky na Facebooku shromažďuje společnost Facebook (Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) mimo jiné vaši IP adresu a další informace, které se nacházejí ve vašem počítači ve formě souborů „cookie“. Tyto informace slouží k tomu, abychom jako provozovatelé stránek na Facebooku měli k dispozici informace o používání stránky na Facebooku. Další informace o této problematice naleznete na následujícím odkazu: de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Facebook Pixel
Facebook kromě toho používá remarketingovou funkci „Facebook Pixel“, službu společnosti Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Tato funkce slouží k zobrazování zájmově orientovaných reklam („Facebook Ads“) návštěvníkům webové stránky při jejich návštěvě sociální sítě Facebook. Za tímto účelem byla na této webové stránce implementována značka pro remarketing společnosti Facebook. Prostřednictvím této značky se při návštěvě webové stránky naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. Přitom se na server Facebooku přenáší informace o vaší návštěvě této webové stránky a Facebook tyto informace přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. www.facebook.com/business/help/742478679120153.

Twitter Analytics
Službu provozuje společnost Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Služba Twitter Analytics ukládá a zpracovává informace o chování uživatelů na našich online stránkách na sociálních sítích. Za tímto účelem používá služba Twitter Analytics mimo jiné soubory „cookie“, které se ukládají lokálně do mezipaměti webového prohlížeče ve vašem koncovém zařízení a které umožňují analýzu vašeho používání platforem sociálních médií. twitter.com/personalization

Adobe Marketing Cloud
Provozovatelem této služby je společnost Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko. Služba Adobe Marketing Cloud umožňuje analyzovat toky návštěvníků webové stránky. Chování uživatelů je prezentováno způsobem, který poskytuje přehled o jejich online aktivitách na platformách sociálních médií. Adobe Marketing Cloud používá soubory „cookie“, které se ukládají do vašeho počítače, a umožňují tak analýzu chování uživatele na webové stránce. Pokud budou tyto shromážděné informace přenášeny na server společnosti Adobe, prostřednictvím nastavení se zajistí, že IP adresa bude před uložením anonymizována a nahrazena obecnou IP adresou. www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

2. Xing

Dynatrace
Prostřednictvím Dynatrace, služby společnosti Dynatrace LLC se sídlem ve Walthamu, Massachusetts, USA, získáte přehled o výkonu příslušné webové aplikace a navigaci uživatelů na webové stránce. Dynatrace zaznamenává například údaje o časování W3C, kliknutí na tlačítka, kliknutí na odkazy, chybách JavaScriptu, používaném prohlížeči, geografické oblasti aj. To umožňuje vylepšovat příslušné nabídky a odstraňovat funkční problémy. Dynatrace za tímto účelem používá různé soubory „cookie“. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Dynatrace: www.dynatrace.com/company/trust-center/

Google Analytics & Google Conversion Trackings
Google Analytics, služba společnosti Google Inc., Moutain View, Kalifornie, USA, používá soubory „cookie“, které se ukládají do vašeho koncového zařízení a umožňují analýzu vašeho používání našich online stránek na sociálních sítích. Informace vygenerované souborem „cookie“ o vaší návštěvě našich online stránek na sociálních sítích se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce, která má být přenášena prostřednictvím souboru „cookie“, je však vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody mimo Evropský hospodářský prostor nejprve zkrácena. Jen výjimečně je kompletní IP-adresa přenesena na server společnosti Google v USA, kde je zkrácena. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání naší online stránky na sociálních sítích a sestavování zpráv o používání webové stránky. Ze zpracovávaných údajů mohou být vytvořeny pseudonymní uživatelské profily. IP adresa předaná při používání služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Bližší informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: www.google.de/privacy.html.

Adobe Marketing Cloud
Služba Adobe Marketing Cloud umožňuje analyzovat toky návštěvníků webové stránky. Provozovatelem této služby je společnost Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko. Analýzy umožňují okamžitou analýzu toků návštěvníků. Chování uživatelů je prezentováno tak, že poskytuje přehled o jejich online aktivitách na platformách sociálních médií. Adobe Marketing Cloud používá soubory „cookie“, které se ukládají do vašeho počítače, a umožňují tak analýzu používání webové stránky. Pokud budou informace o používání webové stránky vygenerované souborem „cookie“ přenášeny na server společnosti Adobe, prostřednictvím nastavení se zajistí, že IP adresa bude před uložením anonymizována a nahrazena obecnou IP adresou. www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Facebook Pixel
Xing používá remarketingovou funkci „Facebook Pixel“, službu společnosti Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Tato funkce slouží k zobrazování zájmově orientovaných reklam („Facebook Ads“) návštěvníkům webové stránky. Za tímto účelem byla na této webové stránce implementována značka pro remarketing společnosti Facebook. Prostřednictvím této značky se při návštěvě webové stránky naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. Přitom se na server Facebooku přenáší informace o vaší návštěvě této webové stránky a Facebook tyto informace přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. www.facebook.com/business/help/742478679120153.

comScore
Ve službě Xing jsou informace o používání shromažďovány a ukládány také v anonymizované podobě pomocí comScore, služby společnosti comScore Inc z Restonu ve Virginii, USA. Při tomto postupu je do přístupných stránek integrován malý obrázkový soubor nebo JavaScript, který umožňuje měření počtu návštěv, např. pomocí souboru „cookie“. Kromě toho se zaznamenává používání zvuku a videa v přehrávači na webových stránkách. Získané údaje nelze v žádném případě použít k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky. Shromážděné údaje se používají výhradně ke zlepšení nabídky. Proto se všechny IP-adresy ukládají pouze v anonymizované podobě. Nedochází k žádnému jinému použití ani zpřístupnění třetím stranám. www.comscore.com/ger/Ueber-Uns/Datenschutzerklaerung

3. LinkedIn

Facebook Pixel
LinkedIn používá remarketingovou funkci „Facebook Pixel“, službu společnosti Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Tato funkce slouží k zobrazování zájmově orientovaných reklam („Facebook Ads“) návštěvníkům webové stránky. Za tímto účelem byla na této webové stránce implementována značka pro remarketing společnosti Facebook. Prostřednictvím této značky se při návštěvě webové stránky naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. Přitom se na server Facebooku přenáší informace o vaší návštěvě této webové stránky a Facebook tyto informace přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. www.facebook.com/business/help/742478679120153.

Nielsen NetRatings
Službu Nielsen NetRatings poskytuje společnost Nielsen GmbH, Lindwurmstraße 10, 80634 Mnichov, Německo, a jedná se o internetovou sledovací službu pro měření a analýzu chování spotřebitelů. Proti shromažďování nebo analýze vašich údajů tímto nástrojem můžete vznést námitku stažením nebo nastavením a uložením souboru „otp-out cookie“, který je k dispozici na tomto odkazu: www.nielsen.com/us/en/privacy-statement/digital-measurement.html.

AppNexus
AppNexus poskytuje společnost AppNexus Inc, 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, NY – 10010, USA a jedná se o nástroj pro webovou analýzu a zájmově orientovanou reklamu. Proti shromažďování nebo analýze vašich údajů tímto nástrojem můžete vznést námitku zde. www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de.

Eloqua Tracking
Eloqua, služba společnosti Oracle Cor, 500 Oracle Parkway, M/S 5op7, Redwood Shores, CA 94065, umístí na příslušnou přihlašovací stránku trvalý soubor „cookie“, pokud již není ve vašem zařízení soubor „cookie Eloqua“ přítomen. Pokud jste již navštívili webovou stránku, která používá službu Eloqua, možná již máte soubor „cookie Eloqua“ uložen. Soubor „cookie Eloqua“ lze za určitých okolností použít k analýze vašeho používání stránek za účelem jejich vylepšení. E-maily odesílané pomocí služby Eloqua používají sledovací technologie výše popsaného typu. Pokud si přejete používání sledovacích technologií Eloqua pro své zařízení zcela zakázat, můžete tak učinit na stránce pro odhlášení ze služby Eloqua. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Eloqua. (https://www.oracle.com/marketingcloud/products/marketing-automation/index.html)

4. Twitter

Twitter Analytics & Twitter Ads
Službu provozuje společnost Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Služba Twitter Analytics ukládá a zpracovává informace o chování uživatelů na našich online stránkách na sociálních sítích. Za tímto účelem používá služba Twitter Analytics mimo jiné soubory „cookie“, které se ukládají lokálně do mezipaměti webového prohlížeče ve vašem koncovém zařízení a které umožňují analýzu vašeho používání platforem sociálních médií. Pomocí reklam na Twitteru lze vytvářet cílené marketingové kampaně. twitter.com/personalization

Facebook Insights
Prostřednictvím Facebook Insights, služby poskytované společností Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, zaznamenává společnost Facebook mimo jiné vaši IP adresu a další informace, které se nacházejí ve vašem počítači ve formě souborů „cookie“. Tyto informace slouží k tomu, abychom měli k dispozici informace o používání příslušné stránky. Další informace o této problematice naleznete na následujícím odkazu: de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Google Analytics
Google Analytics, služba společnosti Google Inc., Moutain View, Kalifornie, USA, používá soubory „cookie“, které se ukládají do vašeho koncového zařízení a umožňují analýzu vašeho používání našich online stránek na sociálních sítích. Informace vygenerované souborem „cookie“ o vaší návštěvě Twitteru se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce, která má být přenášena prostřednictvím souboru „cookie“, je však vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody mimo Evropský hospodářský prostor nejprve zkrácena. Jen výjimečně je kompletní IP-adresa přenesena na server společnosti Google v USA, kde je zkrácena. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání Twitteru a sestavování zpráv o používání webové stránky. Ze zpracovávaných údajů mohou být vytvořeny pseudonymní uživatelské profily. IP adresa předaná při používání služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.                               www.google.de/privacy.html.

Dynatrace
Prostřednictvím Dynatrace, služby společnosti Dynatrace LLC se sídlem ve Walthamu, Massachusetts, USA, získáte přehled o výkonu příslušné webové aplikace a navigaci uživatelů na webové stránce. Dynatrace zaznamenává například údaje o časování W3C, kliknutí na tlačítka, kliknutí na odkazy, chybách JavaScriptu, používaném prohlížeči, geografické oblasti aj. To umožňuje vylepšovat výkonnost příslušné nabídky a odstraňovat funkční problémy. Tyto údaje pomáhají neustále zlepšovat nabídku a identifikovat funkční problémy. Dynatrace za tímto účelem používá různé soubory „cookie“. www.dynatrace.com/company/trust-center/

Infusionsoft
Infusionsoft je program pro přípravu, vytváření a realizaci cílených marketingových kampaní. Provozovatelem programu Infusionsoft je: Infusionsoft Inc., 1260 S. Spetrum Blvd, Chandler, AZ 85286. Pomocí softwaru lze propojit statistické údaje a chování jednotlivých uživatelů v síti s kontaktními údaji konkrétních osob pro marketingové účely. Pokud si do svého webového prohlížeče nainstalujete deaktivační doplněk, můžete proti shromažďování vašich údajů vznést námitku. www.infusionsoft.com/legal/privacy-policy

5. Tumblr

Cedexis Radar
Tumblr používá Cedexis Radar, službu poskytovanou společností Cedexis Ltd, Unit 407, Metal Box Factory 30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS. Společnost Cedexis ukládá do vašeho počítače různé soubory „cookie“. Služba se používá k analýze a optimalizaci výkonu webové stránky. Další informace a způsob odmítnutí používání souborů „cookie“ společnosti Cedexis Radar naleznete na následujícím odkazu: www.cedexis.com/cookie-policy/

Google Analytics
Google Analytics, služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, používá soubory „cookie“, které se ukládají do vašeho koncového zařízení a umožňují analýzu vašeho používání našich online stránek na sociálních sítích. Informace vygenerované souborem „cookie“ o vaší návštěvě stránky Tumblr se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce, která má být přenášena prostřednictvím souboru „cookie“, je však vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody mimo Evropský hospodářský prostor nejprve zkrácena. Jen výjimečně je kompletní IP-adresa přenesena na server společnosti Google v USA, kde je zkrácena. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání Twitteru a sestavování zpráv o používání webové stránky. Ze zpracovávaných údajů mohou být vytvořeny pseudonymní uživatelské profily. IP adresa předaná při používání služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.                               www.google.de/privacy.html.

comScore
Na stránce Tumblr jsou informace o používání shromažďovány a ukládány také v anonymizované podobě pomocí comScore, služby poskytované společností comScore Inc., 11950 Democracy Drive, Suite 6000, Reston, Virginia 20190, USA. Při tomto postupu je do přístupných stránek integrován malý obrázkový soubor nebo JavaScript, který umožňuje měření počtu návštěv, např. pomocí souboru „cookie“. Kromě toho se zaznamenává používání zvuku a videa v přehrávači na webových stránkách. Získané údaje nelze v žádném případě použít k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky. Shromážděné údaje se používají výhradně ke zlepšení nabídky. Proto se všechny IP-adresy ukládají pouze v anonymizované podobě. Nedochází k žádnému jinému použití ani zpřístupnění třetím stranám. www.comscore.com/ger/Ueber-Uns/Datenschutzerklaerung

6. YouTube

DoubleClick Floodlight
DoubleClick Floodlight je služba poskytovaná společností Google Inc., Moutain View, Kalifornie, USA. Pomocí souborů „cookie DoubleClick Floodlight“ lze zjistit, zda jste dokončili určité akce na platformách sociálních médií po zobrazení nebo kliknutí na zobrazenou reklamu/videoreklamu na Googlu nebo jiných platformách prostřednictvím služby DoubleClick. DoubleClick používá tento soubor „cookie“ k pochopení obsahu, s nímž jste na naší webové stránce interagovali, aby vám později mohl posílat cílenou reklamu. support.google.com/ds/answer/2839090

Facebook Insights
Prostřednictvím Facebook Insights, služby poskytované společností Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, zaznamenává společnost Facebook mimo jiné vaši IP adresu a další informace, které se nacházejí ve vašem počítači ve formě souborů „cookie“. Tyto informace slouží k tomu, abychom měli k dispozici informace o používání příslušné stránky. Další informace o této problematice naleznete na následujícím odkazu: de-de.facebook.com/help/pages/insights.

MediaMind
YouTube používá k optimalizaci online reklam technologii společnosti MediaMind Technologies Inc., 135 West 18th Street, New York, NY 10011, USA. Společnost MediaMind používá v souvislosti se službou Adserving soubory „cookie“ s anonymními a osobně neidentifikovatelnými informacemi. Adserving pomáhá YouTube při výběru vhodných reklamních médií pro uživatele. Soubor „cookie“ neobsahuje žádná jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy ani jiné informace, které by mohly uživatele osobně identifikovat. Další informace o ochraně osobních údajů společnosti MediaMind naleznete na adrese www.mediamind.com/privacy-policy.

Soubory cookie MediaMind lze deaktivovat na adrese www.networkadvertising.org/choices/.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pokud budete mít další dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je vám k dispozici také v případě žádostí o informace, návrhů nebo stížností: Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tiráži.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Další vývoj internetu a naší webové stránky může mít vliv i na naše zásady ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů v budoucnu změnit. Pokud budeme vaše osobní údaje používat jiným způsobem, než jak bylo uvedeno v době jejich shromažďování, pokusíme se vás na to upozornit e-mailem s použitím údajů, které máme k dispozici. Pokud oznámení nebude možné, nebudeme vaše osobní údaje používat novým způsobem. V každém případě o tom budeme informovat prostřednictvím viditelného oznámení na webových stránkách.

Stav: 1. ledna 2023